Primariile ce doresc sa realizeze proiecte pe baza legii 178 a Parteneriatului Public Privat, sunt obligate sa isi califice personalul

30 nov. Primariile ce doresc sa realizeze proiecte pe baza legii 178 a Parteneriatului Public Privat, sunt obligate sa isi califice personalul

  

Domnului PRIMAR

 

În atentia

Responsabilului cu Parteneriatul Public Privat

În atentia Serviciului Achizitii Publice

 

INVITATIE

 

 

 

 

 

la CURSUL ORGANIZAT

 

în vederea  dobândirii dreptului de a presta ocupatia de

 

MANAGER DE PROIECT ÎN PARTENERIAT PUBLIC PRIVAT

 Cod COR 242110

 

 

S.C. Form Conecting Curs S.R.L.                               Sediu: Str.Înclinat? nr.129, Corp C11,

  J 40/9543/2009 C.U.I. 260 508 78                                                              Parter, Camera 1Sector 5, Bucure?ti,

  Cont: RO78 RNCB 0076 1124 2998 0001                                                                                  Telfax: 031- 405 52 20; 0723 300 875

  B.C.R.- Sucursala Sector 5                                                                                              e-mail: conectingcurs@gmail.com

 __________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                             

     


Stimate domnule PRIMAR,

     

Într-o perioada de criza economica accentuata la nivel european, ati constatat ca multe din investitiile pe care vi le-ati propus nu le puteti realiza din lipsa fondurilor.

Legislatia în domeniul parteneriatului public privat va ofera o solutie !

                

    

În acest sens, va adresam pe aceasta cale, invitatia de a participa dumneavoastr? ?i/sau angaja?ii din cadrul institu?iei pe care o conduce?i, la CURSUL AUTORIZAT de ANC, în vederea desf??ur?rii programelor de perfec?ionare, pentru dobândirea dreptului de a ocupa func?ia de MANAGER DE PROIECT ÎN PARTENERIAT PUBLIC PRIVAT – Cod COR 242110. Cursul este  organizat de S.C. FORM CONECTING CURS SRL în Sala de Conferin?e din cadrul Centrului de Preg?tire din Bu?teni. Cazarea este asigurat? la Hotel Silva. Cursul începe la orele 12.00-vineri 21 septembrie 2012 ?i se încheie la orele 12.00-duminic? 23 septembrie 2012

     V? aducem la cuno?tin?? faptul c? Parteneriatul Public Privat, pentru anumite proiecte de investi?ii,  este o alternativã real? la procedurile privind achizi?iile publice.

     Pentru  dumneavoast? am reu?it s? coopt?m exper?i recunoscu?i la nivel guvernamental care vor preda elementele esen?iale ale legisla?iei aplicabile în domeniu.

     Prima condi?ie pe care trebuie s? o îndeplini?i este s? v? instrui?i personalul propriu în vederea identific?rii proiectelor sustenabile, care pot fi promovate în temeiul legisla?iei parteneriatului public privat stabilit? prin Legea nr.178/2010 ?i H.G. nr.1239/2010 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. 

     Conform art. 5455 alin. (3) din Hot?rârea Guvernului nr. 1239/2010 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare,  conduc?torul partenerului public (prim?ria) va desemna din cadrul unit??ii proprii, un manager de proiect care va supraveghea ?i controla în condi?iile legii, derularea activit??ilor stabilite pe toat? perioada de valabilitate a contractului de parteneriat public privat.

     Prin cursul nostru Managerul de proiect va înv??a cine ?i cum ini?iaz? un proiect de parteneriat public privat, cum realizeaz? investitorul privat finan?area proiectului, detalii despre aportul în natur? al partenerului public, publicarea anun?ului de selec?ie în SEAP ?i/sau JOUE, constituirea echipei de lucru, derularea procedurii de selec?ie a unui investitor privat. Prezentul curs poate fi urmat numai de c?tre persoane cu studii superioare.       

     Având în vedere posibilitatea implement?rii proiectelor de parteneriat public privat prin  încheierea de contracte PPP, de bunuri, lucr?ri ?i/sau servicii, care pot s? acopere prin atragerea fondurilor private, necesit??i sociale în domeniul infrastructurii (autostr?zi, tunele, iluminat public, etc.) s?n?tate, centre de recrea?ie, gr?dini?e, cre?e, unit??i de supraveghere a copiilor (after school), transporturi, gaze, energie termic?, energie electric?, ap?, suntem siguri c? ve?i fi interesa?i de programul nostru de preg?tire profesional?.   

     Pentru înscriere, v? rug?m completa?i rubricile Formularului de Comand? ?i transmite?i-l prin fax sau email.  Rela?ii la telfax:  031 405 52 20; 0723/300.875; 0760/520.710 sau e-mail: conectingcurs@gmail.com.

   

    Va asteptam cu drag,

 

                                                                           

Director

                                                              

ec. Bogasiu Adriana

 

 

 

FORMULAR DE COMANDA

 

Unitatea/Institutia Publica________________________________Domeniu de activitate: Administra?ie Public? Local? având Cont IBAN _____________________________Banca/Trezoreria _________________ Sediul social al Unit??ii/Institu?iei ___________________________ Nr. __ Bl. ___, Sc.____,Etj.___,Ap.____,Cod po?tal_________,Sector/Jude?________________Localitate ________ Tel. _____________________Fax________________E-mail__________________reprezentat? prin Conduc?torul /Reprezentantul legal al unit??ii/institu?iei d-nul/d-na ______________________________,

Obiectul comenzii: Prin prezenta v? rug?m s? admite?i înscrierea la CURSUL de MANAGER DE PROIECT ÎN PARTENERIAT PUBLIC PRIVAT – Cod COR 242110, Modul r A organizat la Bu?teni, Hotel Silva, în perioada 21-23 septembrie 2012, a d-lui/d-nei ____________________________având CNP_________________________B.I./C.I.seria______nr.____________N?scut(?) in localitatea __________________Fiul/Fiicalui____________________?i al/a_____________________ Tel.pers.mobil _________________________E-mail pers._______________________.

Destinatarul comenzii: S.C. Form Conecting Curs S.R.L., cu sediul social în Bucure?ti, str. Înclinat? nr.129,Corp C11, Parter, Sector 5,J 40/9543/2009,C.U.I. 26050878,TelFax:031 405 52 20, 0723 300 875. Plata se poate face numerar înaintea începerii cursului sau cu O.P. în conturile:

Cont: RO78 RNCB 0076 1124 2998 0001 – B.C.R. Sucursala Sector 5, Bucure?ti

Cont: RO66 BPOS 7040 8411 955 RON01 – Bancpost, Sucursala Palatul CFR, Bucure?ti

Cont: RO87 TREZ 7055 069X XX00 7310 – Trezoreria Sector 5, Bucure?ti

Tipul comenzii: Prezenta comand? este ferm? ?i ?ine loc de contract.

Contravaloarea cursului Modul r A este de 2650 lei/cursant.

Plata se va efectua cu numerar sau cu ordin de plat? vizat de banc?, pân? în ziua premerg?toare începerii cursului.

Clauz? Special? Participarea la curs este condi?ionat? de prezentarea/transmiterea (pe fax, e-mail, etc) a copiei formularului de înscriere, B.I/C.I participant, ordinul de plat? vizat de banc?/trezorerie(dac? se va face plata cu O.P.), copia diplomei de licen??(studii superioare).

Plata se va face    r numerar    sau    r OP      (în maxim 3 zile de la emiterea facturii)

Pre?ul include urm?toarele servicii:

– suport de curs                                                                     – prânz –                  21 – 22 septembrie 2012

– taxa pentru eliberare a certificatelor de absolvire              – cin?   –                   21 – 22 septembrie 2012

– mic dejun în 22 – 23 septembrie                                          – coffe breack          21 – 22 septembrie 2012

– 2 nop?i de cazare – 21 septembrie si 22 septembrie 2012 ( pretul este pt. un LOC în camer? dubl?)   

– în camer? sunt caza?i câte 2 cursan?i. În cazul în care cursantul dore?te camer? single sau vine înso?it, acesta va achita la receptie diferen?a de pre?-v? rug?m s? ne anun?a?i din timp dac? opta?i pentru aceast? variant?.

V? rug?m s? bifa?i/completa?i pentru cazare una din c?su?ele cu variatele de mai jos:

    r         Doresc s? beneficiez de cazare în perioada 21-23 septembrie 2012

     r        Cursant ______ (în camer? dubl? cu un alt cursant)

     r        Cursant ______ (singur în camer? single)

     r        Cursant ______ (cu înso?itor r adult   ?i / sau r copii ______ nr. ?i vârsta)

     r         Confirm participarea la curs f?r? cazare.

Cursul începe vineri 21 septembrie 2012, orele 1200. Cazarea se va face începând de vineri 21.09.2012, orele 11. Cursul se va încheia duminic? 23 septembrie 2012 cu examinarea participan?ilor. Certificatele de Absolvire sunt recunoscute de Ministerul Muncii, Familiei ?i Protec?iei Sociale, Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului.

! Cursurile se vor organiza sub rezerva unui num?r minim acceptabil de participan?i.

Emitentul prezentei comenzi ?i persoana pentru care se face plata, a luat la cuno?tin?? de regulamentul de organizare al cursului, îl accept? integral ?i se oblig? s? îl respecte.                                                                            

                                                                                  EMITENT                                   ________________

Data emiterii:_________2012                                 Semn?tura ?i ?tampila unit??ii________________

Not?:

Informa?iile din acest formular vor fi tratate confiden?ial, în conformitate cu prevederile Directivei CE/ 95/46 privind protec?ia  persoanelor fizice în ceea ce

prive?te prelucrarea datelor cu caracter personal ?i libera circula?ie a acestor datee transpuns? prin Legea nr. 677/2001 privind protec?ia persoanelor, cu

privire la  prelucrarea datelor cu caracter personal ?i libera circula?ie a acestor date cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, precum ?i prevederile Directivei

2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter  personal ?i protec?ia vie?ii private în sectorul comunica?iilor electronice, transpus? prin Legea nr.

506/2004.