„REABILITARE ŞI MODERNIZARE CLÄ‚DIRE EXISTENTÄ‚ ÃŽN VEDEREA REUTILIZÄ‚RII PENTRU SERVICII SOCIALE, DOTAREA ACESTEIA CU ECHIPAMENTE SPECIFICE, INCLUSIV ECHIPAMENTE DE INFORMARE ŞI COMUNICARE ““ C

30 nov. „REABILITARE ŞI MODERNIZARE CLÄ‚DIRE EXISTENTÄ‚ ÃŽN VEDEREA REUTILIZÄ‚RII PENTRU SERVICII SOCIALE, DOTAREA ACESTEIA CU ECHIPAMENTE SPECIFICE, INCLUSIV ECHIPAMENTE DE INFORMARE ŞI COMUNICARE ““ C

 FINALIZAREA PROIECTULUI 

 
 „REABILITARE ŞI MODERNIZARE CLÄ‚DIRE EXISTENTÄ‚ ÎN VEDEREA REUTILIZÄ‚RII PENTRU SERVICII SOCIALE, DOTAREA ACESTEIA CU ECHIPAMENTE SPECIFICE, INCLUSIV ECHIPAMENTE DE INFORMARE ŞI COMUNICARE – CENTRU COMUNITAR PENTRU PERSOANE DE VÂRSTA A 3-A” Cod SMIS 7862
 
Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Adjud  în calitate de BENEFICIAR  a încheiat Contractul de Finanţare cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2007-2013, prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar pentru POR 2007-2013, pentru proiectul cu titlul „Reabilitare şi modernizare clădire existentă în vederea reutilizării pentru servicii sociale, dotarea acesteia cu echipamente specifice, inclusiv echipamente de informare şi comunicare – Centru comunitar pentru persoane de vârsta a 3-a” cod SMIS 7862 .
Proiectul este finanţat în cadrul   Programului  Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană , Sub – domeniu – Centre urbane.
Perioada de implementare: 22 luni
Valoarea totală a  proiectului este de 1.939.406,24 din care:
valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR   1.111.277,51   lei
valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional  244.093,55   lei,
Co – finanţarea eligibilă a Beneficiarului 27.675,00    lei
valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile  331.931,05  lei
valoare neeligibilă inclusiv TVA aferentă acesteia 224.429,13  lei.
Obiectivul  proiectului este  creşterea calităţii vieţii, respectiv, a îmbunătăţirii capacităţii administraţiei locale de a promova egalitatea de şanse şi incluziunea socială în centrul  urban Municipiul Adjud prin reabilitarea infrastructurii neutilizate şi degradate şi reutilizarea acesteia în vederea îmbunătăţirii serviciilor sociale.
 Beneficiarii  proiectului  sunt persoanele vârstnice domiciliate în Municipiul Adjud şi cele din arealul de influenţă al unităţii administrativ –teritoriale  care se află în situaţii sociale, economice şi familiale dificile, Consiliul Local al Municipiului Adjud. 
Rezultate estimate:
Reutilizarea eficientă a unui spaţiu public,
Eficientizarea serviciilor publice în beneficiul populaţiei şi al administraţiei publice,
Dezvoltarea serviciilor sociale adresate persoanelor vârstnice,
Creşterea calităţii serviciilor sociale acordate,
Acces a unui număr mai mare de persoane la serviciile sociale, 
Crearea de noi locuri de muncă atât în perioada de execuţie a investiţiei cât şi în perioada de sustenabilitate, 
Dezvoltarea solidarităţii între categoriile sociale şi a solidarităţii intergeneraţionale prin ataragerea de voluntari.
Persoana de contact:D-na Vartolomei Iuliana – manager de proiect;
telefon: 0237/641908; fax: 0237/641912; e-mail: vartjulia@yahoo.com.
 
  Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.