Fatadele cladirilor degradate vor putea fi reabilitate cu sprijin guvernamental

30 nov. Fatadele cladirilor degradate vor putea fi reabilitate cu sprijin guvernamental

Fatadele cladirilor degradate vor putea fi reabilitate cu sprijin guvernamental

Luni, 21 Martie 2011

 

Deţinătorii de orice fel ai clădirilor care, prin nivelul de degradare a sistemului de închidere perimetrală, pun în pericol sănătatea, viaţa, integritatea fizică şi siguranţa populaţiei şi/sau afectează calitatea mediului înconjurător, a cadrului urban construit şi a spaţiilor publice urbane, sunt obligaţi ca, din proprie iniţiativă, să ia măsuri de realizare a lucrărilor de intervenţie pentru reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei clădirilor.

 

 

 

Guvernul a adoptat, la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, Legea privind măsurile de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor. Propunerea legislativă a venit pe fondul constatării creşterii îngrijorătoare a accidentelor grave provocate de desprinderea unor elemente de construcţie de la nivelul faţadelor şi învelitorilor sau teraselor clădirilor care, prin nivelul avansat de degradare, pun în pericol siguranţa şi sănătatea populaţiei. Totodată, nivelul avansat de degradare a faţadelor clădirilor generează scăderea calităţii arhitectural-ambientale a cadrului urban construit, scăderea calităţii mediului şi vieţii în comunitate şi diminuarea interesului social, economic şi turistic în şi pentru zonele afectate.

Deţinătorii de orice fel ai clădirilor care, prin nivelul de degradare a sistemului de închidere perimetrală, pun în pericol sănătatea, viaţa, integritatea fizică şi siguranţa populaţiei şi/sau afectează calitatea mediului înconjurător, a cadrului urban construit şi a spaţiilor publice urbane, sunt obligaţi ca, din proprie iniţiativă, să ia măsuri de realizare a lucrărilor de intervenţie pentru reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei clădirilor.

Finanţarea proiectării şi executării lucrărilor de refacere se asigură, pe cheltuială proprie, de către deţinătorii clădirilor. Pentru a sprijini proprietarii imobilelor să realizeze lucrările de reabilitare a anvelopei locuinţei, Guvernul va facilita acordarea de credite bancare de la instituţii de credit, cu garanţie guvernamentală şi cu dobândă subvenţionată. Finanţarea va fi împărţită astfel: minimum 10% din surse proprii ale beneficiarului şi maximum 90% prin credit garantatprin Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. – I.F.N. Perioada de rambursare a creditelor bancare cu garanţie guvernamentală şi cu dobândă subvenţionată este de maximum 5 ani. Prin excepţie, autorităţile administraţiei publice locale pot asigura, prin bugetul local, preluarea integrală a cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenţie corespunzătoare proprietarilor de locuinţe aflaţi în imposibilitate de a asigura sumele care le revin, la cerere, ca măsură de protecţie socială, dacă fac dovada că realizează venituri medii nete lunare pe membru de familie sub câştigul salarial mediu net lunar pe economie. De asemenea, acestea pot cofinanţa cheltuielile aferente lucrărilor la clădirile amplasate în zone protejate sau în centrele istorice ale localităţilor. În plus, autorităţile administraţiei publice centrale pot cofinanţa lucrările la clădirile amplasate în zone protejate şi în zone de protecţie a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial.

În situaţia în care deţinătorii clădirilor nu iau din proprie iniţiativă măsurile de reabilitare a faţadelor, autorităţile administraţiei publice locale notifică acestora obligaţiile care le revin în condiţiile prezentei legi. Lucrările vor trebui executate în termen de 12 luni de la data primirii notificării. La solicitarea proprietarului şi din motive obiective, termenul poate fi prelungit de către primar, dar nu mai mult de 6 luni.

Dacă lucrările de intervenţie necesare nu se execută sau nu sunt finalizate în termenele notificate, primăria poate solicita consiliului local aprobarea executării de către autoritatea administraţiei publice locale a lucrărilor de intervenţie, în numele şi pe cheltuiala deţinătorilor notificaţi, cu condiţia constituirii dreptului de creanţă şi a recuperării cheltuielilor de la deţinătorii notificaţi, în condiţiile legii, până la data recepţiei finale a lucrărilor de intervenţie executate.

 

 

Sursa: http://www.mdrt.ro/comunicare/presa/comunicate/fatadele-cladirilor-degradate-vor-putea-fi-reabilitate-cu-sprijin-guvernamental